Boom

Birgit 15

(via adren4liin)

(via ebahea)

Kõik ütlevad, et nad ei karda surma, aga läbi pimeda metsa ikka kõndida ei julge.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter